نمایش 1–12 از 18 نتیجه

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 10 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR410SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 10 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR410SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 100 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR4100SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 100 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR4100SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 16 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR416SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 16 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR416SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 20 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR420SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 20 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR420SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 25 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR425SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 25 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR425SC کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد. , , , , , ,

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 32 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR432SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 32 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR432SC کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 40 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR440SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 40 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR440SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 63 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR463SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 63 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR463SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 80 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR480SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB چهار پل 80 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR480SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلیدها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند محافظ جان عمل میکند. محافظ جان تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریانهای این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلیدها در جریانهای نامی 10 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد.

کلید نشتی جریان RCCB دو پل 100 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR2100SC

تماس بگیرید
ویژگی اصلی کلید نشتی جریان RCCB دو پل 100 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR2100SC کلید محافظ جان هیمل (RCCB) کلید محافظ جان هیمل دارای دو سری HDB3VR و HDB6VR است. همانطور که از نام این کلید ها پیدا است، برای محافظت از جان افراد در برابر برق‌ گرفتگی مورد استفاده قرار میگیرد. هم چنین این کلید ها میتوانند در مدارات روشنایی و صنعتی شود، و هر زمان که نشتی جریان رخ دهد، سریعا جریان برق را قطع کند اساس کار کلیدهای محافظ جان، مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی است، و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند، محافظ جان عمل میکند. محافظ جان 100 آمپر تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریان های این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. میتوان گفت کلید محافظ جان هیمل یک نوع بریکر حفاظتی مدار بوده که از جان انسان و سلامت تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان محافظت می کند. این کلید یکی از مطمئن ترین تجهیزات حفاظتی جهت تشخیص نشتی جریان در مدار می باشد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلید ها در جریانهای نامی 16 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد. تفاوت محافظ جان و فیوز مینیاتوری تنها تفاوت این دو بریکر در نوع حفاظت آنها می باشد؛ کلیدهای مینیاتوری از مدار در برابر جریان اضافه بار و اتصالی کوتاه محافظت می کند در حالی که محافظ جان در برابر نشتی جریان از خود واکنش نشان داده و جریان برق در مدار را قطع می کند. بنابراین برای اینکه شاهد حفاظت کامل در مدار باشید باید از محافظ جان و مینیاتوری به طور همزمان در مدار استفاده کنید. مزیت های به کارگیری کلید محافظ جان ۱- ایمن کردن تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان ۲- حفاظت از جان انسان در برابر برق گرفتگی ۳ – حفاظت در برابر انواع نوسانات برق است . برای تست کلید محافظ جان با لامپ ابتدا یک لامپ را طوری نصب کرده که فاز از آن خارج و نول به آن وارد شود، اگر جریان برق قطع شد کلید محافظ جان سالم می باشد در غیر این صورت کلید معیوب بوده و باید تعویض گردد.

کلید نشتی جریان RCCB دو پل 16آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR216SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB دو پل 16آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR216SC کلید نشتی جریان RCCB دو پل 16آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR216SC برای حفاظت از جان افراد در برابر جریان برق به کار گرفته می شود و می تواند در مدارات روشنایی و صنعتی نصب شده و هر زمان نشتی جریانی رخ دهد سریعاً جریان برق را قطع کند. اساس کار محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی می باشد و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند، از نظر محافظ جان هیمل در مدار نشتی جریان به وجود آمده و اتصال برق به سرعت قطع می گردد. محافظ جان 16 آمپر تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریان های این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. میتوان گفت کلید محافظ جان هیمل یک نوع بریکر حفاظتی مدار بوده که از جان انسان و سلامت تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان محافظت می کند. این کلید یکی از مطمئن ترین تجهیزات حفاظتی جهت تشخیص نشتی جریان در مدار می باشد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلید ها در جریانهای نامی 16 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد. تفاوت محافظ جان و فیوز مینیاتوری تنها تفاوت این دو بریکر در نوع حفاظت آنها می باشد؛ کلیدهای مینیاتوری از مدار در برابر جریان اضافه بار و اتصالی کوتاه محافظت می کند در حالی که محافظ جان در برابر نشتی جریان از خود واکنش نشان داده و جریان برق در مدار را قطع می کند. بنابراین برای اینکه شاهد حفاظت کامل در مدار باشید باید از محافظ جان و مینیاتوری به طور همزمان در مدار استفاده کنید. مزیت های به کارگیری کلید محافظ جان 1- ایمن کردن تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان 2- حفاظت از جان انسان در برابر برق گرفتگی 3 - حفاظت در برابر انواع نوسانات برق است . برای تست کلید محافظ جان با لامپ ابتدا یک لامپ را طوری نصب کرده که فاز از آن خارج و نول به آن وارد شود، اگر جریان برق قطع شد کلید محافظ جان سالم می باشد در غیر این صورت کلید معیوب بوده و باید تعویض گردد.

کلید نشتی جریان RCCB دو پل 20 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR220SC

تماس بگیرید
کلید نشتی جریان RCCB دو پل 20 آمپر 30 میلی آمپر HDB3VR220SC برای حفاظت از جان افراد در برابر جریان برق به کار گرفته می شود و می تواند در مدارات روشنایی و صنعتی نصب شده و هر زمان نشتی جریانی رخ دهد سریعاً جریان برق را قطع کند. اساس کار محافظ جان مقایسه کردن جریان های ورودی و خروجی می باشد و اگر این جریان ها با هم برابر نباشند، از نظر محافظ جان هیمل در مدار نشتی جریان به وجود آمده و اتصال برق به سرعت قطع می گردد. محافظ جان 20 آمپر تک فاز هیمل از یک هسته حلقه ای شکل به همراه سیم پیچ و رله تشکیل شده است و چون جریان فاز و نول از وسط این حلقه عبور می کند، هر زمان جریان های این دو نابرابر باشد به دلیل حفاظت از جان افراد جریان برق قطع می گردد. میتوان گفت کلید محافظ جان هیمل یک نوع بریکر حفاظتی مدار بوده که از جان انسان و سلامت تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان محافظت می کند. این کلید یکی از مطمئن ترین تجهیزات حفاظتی جهت تشخیص نشتی جریان در مدار می باشد. کلیدهای محافظ جان هیمل در کلاسهای مختلفی تولید می شوند: AC: برای نصب در مدارات AC کاربرد داشته و در مدلهای تک فاز یا دو پل و سه فاز یا چهار پل موجود می باشد. این کلید ها در جریانهای نامی 16 آمپر تا 100 آمپر تولید می شوند. A: برای جریانات نشتی متناوب AC و پالسی DC از این مدل استفاده می شود و همانند مدل AC به صورت تک فاز و سه فاز تولید می شود. B: برای تشخیص جریان نشتی تا 1 مگاهرتز از این مدل در مدار استفاده می شود و میزان حساسیت آن 30 میلی آمپر و 300 میلی آمپر می باشد. تفاوت محافظ جان و فیوز مینیاتوری تنها تفاوت این دو بریکر در نوع حفاظت آنها می باشد؛ کلیدهای مینیاتوری از مدار در برابر جریان اضافه بار و اتصالی کوتاه محافظت می کند در حالی که محافظ جان در برابر نشتی جریان از خود واکنش نشان داده و جریان برق در مدار را قطع می کند. بنابراین برای اینکه شاهد حفاظت کامل در مدار باشید باید از محافظ جان و مینیاتوری به طور همزمان در مدار استفاده کنید. مزیت های به کارگیری کلید محافظ جان ۱- ایمن کردن تجهیزات برقی در برابر نشتی جریان ۲- حفاظت از جان انسان در برابر برق گرفتگی ۳ – حفاظت در برابر انواع نوسانات برق است . برای تست کلید محافظ جان با لامپ ابتدا یک لامپ را طوری نصب کرده که فاز از آن خارج و نول به آن وارد شود، اگر جریان برق قطع شد کلید محافظ جان سالم می باشد در غیر این صورت کلید معیوب بوده و باید تعویض گردد.