نمایش دادن همه 4 نتیجه

پایه فیوز کاردی 160 آمپر رزینی HRT1600ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 160 آمپر رزینی HRT1600ZS هیمل HIMEL Blade fuse_ HRT16- fuse size 00- base (resin)

پایه فیوز کاردی 250 آمپر رزینی HRT161ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 250 آمپر رزینی HRT161ZS هیمل HIMEL Blade fuse, HRT16, fuse size 1, 250 A, base resin فیوز

پایه فیوز کاردی 400 آمپر رزینی HRT162ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 400 آمپر رزینی HRT162ZS هیمل HIMEL Blade fuse_ HRT16- fuse size 2- 400A_ base resin

پایه فیوز کاردی 630 آمپر رزینی HRT163ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 630 آمپر رزینی HRT163ZS هیمل HIMEL Blade fuse- HRT16- fuse size 3_ 630A_ base resin